Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die aan FLIGHT FORUM CV opdraagt werkzaamheden te verrichten en/of producten te leveren, zoals in de Opdracht aangegeven. Flight Forum CV, statutair gevestigd te Eindhoven. Aanbieding: de schriftelijke aanbieding van Flight Forum CV aan de Opdrachtgever; Opdracht: overeenkomst waarbij Nationaal Renovatie Platform zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te verlenen en/of producten te leveren onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden en waarvan blijkt uit een door Opdrachtgever ondertekende Aanbieding.

Aanbiedingen / prijzen

a. Aan Flight Forum CV komt toe het in de Opdracht bepaalde. Alle daarin genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, verzendkosten en eventuele andere heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Aanbieding, behoudt Flight Forum CV zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.
b. Een Aanbieding geldt gedurende de daarin aangegeven periode.
c. Een Aanbieding is geheel vrijblijvend en geldig behoudens eventuele drukfouten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
d. Indien de Opdracht wordt verstrekt door meer dan een personen (natuurlijke persoon en/of rechtspersoon), is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen die daaruit jegens Flight Forum CV voortvloeien.

Bijeenkomsten/Evenementen

a. Flight Forum CV behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de bijeenkomst/evenement te annuleren. In dat geval worden, indien reeds betaald, de volledige deelnemerskosten geretourneerd. In de Aanbieding zal zijn vermeld welk aantal deelnemers als onvoldoende zal worden beschouwd.
b. Kostenloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/het evenement.
c. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van een door Flight Forum CV te organiseren bijeenkomst/congres is Opdrachtgever 50% van hetgeen aan Flight Forum CV toe zou komen volgens de Opdracht verschuldigd aan Flight Forum CV.
d. Bij annulering binnen een week voor aanvang van een door Flight Forum CV te organiseren bijeenkomst/evenement is Opdrachtgever geheel verschuldigd hetgeen aan Flight Forum CV toe zou komen volgens de Opdracht.

Betaling / Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de door Flight Forum CV uit te brengen facturen kan uitsluitend geschieden in Euro’s.
b. Alle facturen van Flight Forum CV zullen door Opdrachtgever geheel moeten worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal moeten plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak onherroepelijk is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. Indien de Opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is Flight Forum CV gerechtigd om vanaf de vervaldatum tot de dag van ontvangst over het verschuldigde bedrag een zonder enige nadere ingebrekestelling opeisbare rente van 1,5% per kalendermaand in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, onverminderd de verdere rechten van Flight Forum CV. Een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld aan een hele maand.
c. Alle door Flight Forum CV gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, om de Opdrachtgever tot nakoming van zijn (betaling)verplichtingen te bewegen, dienen door de Opdrachtgever volledig aan Flight Forum CV te worden vergoed. De gemaakte buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

Auteursrechten

a. Alle intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle door Flight Forum CV uit te geven producten en/of diensten berusten bij Flight Forum CV.
b. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom uit het door Flight Forum CV geleverde (software)materiaal te verwijderen.

Aansprakelijkheid

a. Flight Forum CV is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van, dan wel drukfouten in, door of namens Flight Forum CV ter beschikking gestelde documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Flight Forum CV ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.
b. Indien Flight Forum CV aansprakelijk mocht zijn, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het bedrag gelijk aan hetgeen de Opdrachtgever ter zake de desbetreffende Opdracht aan Flight Forum CV heeft voldaan.