24 augustus

Foto: gemeente Eindhoven/Paul Poels

(For English see below)

Wie er ooit eens langs is gekomen kon er niet omheen; de grote bouwplaats pal naast het Novotel waar de nieuwe fietsbrug ‘Tegenbosch’ de afgelopen maanden met man en macht in elkaar is gezet. En binnenkort kan iedereen ook getuigen zijn van de spectaculaire slotfase van de bouw. In de nacht van 29 op 30 augustus is via een livestream te volgen hoe de nieuwe fietsbrug over de A2/N2 geplaatst zal worden. En met ‘Tegenbosch’ wordt Flight Forum nóg toegankelijker voor fietsers.

De plaatsing van de brug gaat zaterdagavond 29 augustus van start en zal duren tot aan zondagochtend de 30ste. De brug komt iets ten zuiden van de Anthony Fokkerweg te liggen. Zodra de fietsbrug klaar is komt het fietspad op de Anthony Fokkerweg te vervallen. Deze weg wordt hierdoor verbreed en zal op dat moment alleen nog maar toegankelijk zijn voor het autoverkeer. De fietsbrug zorgt dus niet alleen voor een veiligere situatie voor fietsers maar komt ook de doorstroming van het autoverkeer ten goede.

Live meekijken

‘Tegenbosch’ is een 160 meter lange boogbrug die alle vier de rijbanen en de in- en uitvoegstroken overspant. De boog is 130 meter lang en de breedte van de brug varieert tussen de 5 en 7 meter. De brug ligt 7 meter boven de A2/N2 en het toppunt van de boog ligt 21 meter boven het brugdek. Op 29 augustus kun je vanaf ongeveer 20:00 uur live meekijken met het inrijden van de fietsbrug. Dat kan via deze link óf via één van de socialmediakanalen van gemeente Eindhoven. De livestream is ongemonteerd en volledig live. Je hoeft dus niks van dit bijzondere moment te missen. Het is uiteraard ook mogelijk om de plaatsing ter plekke te bewonderen. Publiek is welkom op het viaduct Anthony Fokkerweg, dat vanaf 20:00 uur is afgesloten voor verkeer. (Houd hierbij wel de coronaregels in acht!)

Afsluiting A2/N2 en Anthony Fokkerweg 

Om de fietsbrug te plaatsen is het nodig om op verschillende momenten de A2/N2 en de Anthony Fokkerweg af te sluiten. We hebben het voor je op een rijtje gezet. 

29 augustus op 30 augustus van 22.00 uur tot 8.00 uur  
Om de fietsbrug die nacht in te kunnen rijden moet de afrit van de N2 (komende vanaf het zuiden) naar de Anthony Fokkerweg worden aangepast. Daarom zal de afrit van 29 augustus 22:00 tot 30 augustus 08:00 uur voor werkzaamheden worden afgesloten. 

24 augustus tot en met 6 september dagelijks van 21.00 uur tot 05.00 uur
Afsluiting van de afrit N2 richting Eindhoven Airport komende vanuit het zuiden. 

28 augustus vanaf 21.00 uur tot 31 augustus 05.00 uur
Afsluiting van de afrit N2 naar Eindhoven Airport komende vanuit het zuiden. 

Moet je tijdens de afsluitingen in de buurt van Flight Forum zijn?
Download dan hier de omleidingsroutes:
Afsluiting A2/N2 tbv inrijden Fietsbrug Tegenbosch
Afsluiting werkzaamheden afrit N2 naar Anthony Fokkerweg

Foto: gemeente Eindhoven/Paul Poels

Watch the live stream of the installation of the new bicycle bridge 'Tegenbosch'

It can’t be missed: the large construction site right next to the Novotel where the new bicycle bridge’ Tegenbosch’ was put together. Soon, you can also witness the spectacular final phase of the construction. During the night of 29 to 30 August, you can watch a live stream of the new bicycle bridge being installed over the A2 / N2. With ‘Tegenbosch’, Flight Forum will be even more accessible for cyclists.

The installation of the bridge will start on Saturday evening August 29 and will last until Sunday morning the 30th. The bridge will be located just south of the Anthony Fokkerweg. As soon as the bicycle bridge is completed, the bicycle lane on Anthony Fokkerweg will be discontinued. As a result, this road will be widened and once completed only accessible to car traffic. The bicycle bridge therefore not only ensures a safer situation for cyclists but also improves the flow of car traffic.

Watch live
"Tegenbosch" is a 160-meter long arched bridge that spans all four carriageways and the entry and exit lanes. The arch is 130 meters long and the width of the bridge varies between 5 and 7 meters. The bridge is 7 meters above the A2 / N2 and the top of the arch is 21 meters above the bridge deck. On August 29 you can watch the entry of the bicycle bridge live from approximately 8 p.m. You can do this via this link or via one of the social media channels of Gemeente Eindhoven. The live stream is unedited and completely live. So, you don't have to miss anything from this special moment. It is also possible to admire the installation on the spot. The public is welcome on the Anthony Fokkerweg viaduct, which will be closed to traffic from 20:00. (Keep in mind the corona rules!)

A2/N2 and Anthony Fokkerweg closed

To install the bicycle bridge, it is necessary to close the A2/N2 and the Anthony Fokkerweg at different times. We have made a list for you.

August 29th to August 30th from 10 pm to 8 am
In order to be able to enter the bicycle bridge that night, the exit from the N2 (coming from the south) to Anthony Fokkerweg must be adjusted. For this reason, the exit will be closed for work from August 29 at 10:00 PM to August 30 at 8:00 AM.

August 24 to September 6 daily from 9 p.m. to 5 a.m.
The N2 exit towards Eindhoven Airport coming from the south is closed.

August 28 from 9 p.m. to August 31 at 5 a.m.
The exit N2 to Eindhoven Airport coming from the south is closed.

Do you need to be near Flight Forum during the closures?

Download the diversion routes here:
A2 / N2 exit for entering the Tegenbosch bicycle bridge
Closure of work on exit N2 to Anthony Fokkerweg